Algemene Voorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS IN LICENTIE

Apps die via de App Store beschikbaar worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven en niet verkocht. Uw licentie voor elke App is afhankelijk van uw voorafgaande aanvaarding van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties (“Standaard EULA”), of een aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de Applicatieaanbieder (“Aangepaste EULA”), indien van toepassing. mits. Uw licentie voor een Apple App onder deze Standaard-EULA of Aangepaste EULA wordt verleend door Apple, en uw licentie voor een App van Derden onder deze Standaard-EULA of Aangepaste EULA wordt verleend door de Applicatieaanbieder van die Externe App. Elke app waarop deze standaard-EULA van toepassing is, wordt hierin de “Gelicentieerde applicatie” genoemd. De Applicatieaanbieder of Apple, indien van toepassing (“Licentiegever”), behoudt zich alle rechten voor in en op de Gelicentieerde Applicatie die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Standaard EULA.

A. Reikwijdte van de licentie: Licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie om de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken op alle Apple-producten die u bezit of beheert en zoals toegestaan ​​door de Gebruiksregels. De voorwaarden van deze Standaard EULA zijn van toepassing op alle inhoud, materialen en diensten die toegankelijk zijn via of gekocht worden binnen de Gelicentieerde Applicatie, evenals op upgrades geleverd door de Licentiegever die de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie vervangen of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een Aangepaste EULA. Behalve zoals bepaald in de Gebruiksregels, mag u de Gelicentieerde Applicatie niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven en als u uw Apple-apparaat aan een derde partij verkoopt, moet u de Gelicentieerde Applicatie van het Apple-apparaat verwijderen voordat u dit doet. U mag de gelicentieerde applicatie, updates of enig deel daarvan niet kopiëren (behalve zoals toegestaan ​​door deze licentie en de gebruiksregels), reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden, wijzigen of afgeleide werken van de gelicentieerde applicatie maken ( behalve als en alleen voor zover enige voorgaande beperking verboden is door toepasselijk recht of voor zover mogelijk toegestaan ​​door de licentievoorwaarden die het gebruik van open source-componenten regelen die bij de Gelicentieerde Applicatie zijn inbegrepen).

B. Toestemming voor het gebruik van gegevens: U stemt ermee in dat Licentiegever technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur) die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates te vergemakkelijken , productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie. Licentiegever mag deze informatie gebruiken, zolang deze zich in een vorm bevindt die u niet persoonlijk identificeert, om zijn producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren.

C. Beëindiging. Deze Standaard EULA is van kracht totdat deze door u of de Licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten onder deze Standaard EULA eindigen automatisch als u zich niet houdt aan een van de voorwaarden ervan.

D. Externe dienstverlening. De Gelicentieerde Applicatie kan toegang mogelijk maken tot de diensten en websites van Licentiegever en/of derden (collectief en individueel, “Externe Diensten”). U stemt ermee in de Externe Diensten op eigen risico te gebruiken. Licentiegever is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van Externe Diensten van derden, en is niet aansprakelijk voor dergelijke Externe Diensten van derden. Gegevens die worden weergegeven door een Gelicentieerde Applicatie of Externe Dienst, inclusief maar niet beperkt tot financiële, medische en locatie-informatie, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en worden niet gegarandeerd door de Licentiegever of zijn agenten. U zult de Externe Diensten niet gebruiken op een manier die inconsistent is met de voorwaarden van deze Standaard EULA of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Licentiegever of een derde partij. U stemt ermee in de Externe Diensten niet te gebruiken om een ​​persoon of entiteit lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of in diskrediet te brengen, en dat Licentiegever niet verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik. Externe diensten zijn mogelijk niet in alle talen of in uw thuisland beschikbaar en zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om dergelijke Externe Diensten te gebruiken, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. Licentiegever behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment toegangsbeperkingen of limieten voor Externe Diensten te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, uit te schakelen of op te leggen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

e. GEEN GARANTIE: U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR DE GELICENTIEERDE APPLICATIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN DE LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF. EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE APPLICATIE EN ALLE DIENSTEN, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID , VAN STIL GENIETEN EN VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR DE LICENTIEGEVER OF HAAR BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE CREËREN. INDIEN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE OF DIENSTEN DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE OP UW REKENING. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

F. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER NIET BIJ DE WET VERBODEN, ZAL LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE APPLICATIE TE GEBRUIKEN, WELKE DAN OOK IS VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DEZE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Licentiegever jegens u voor alle schade (anders dan vereist door de toepasselijke wetgeving in geval van persoonlijk letsel) het bedrag van vijftig dollar ($50.00) overschrijden. De voorgaande beperkingen zijn zelfs van toepassing als de hierboven genoemde remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

G. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve zoals toegestaan ​​door de Amerikaanse wetgeving en de wetten van het rechtsgebied waarin de Gelicentieerde Applicatie is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Gelicentieerde Applicatie niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar landen waar de VS een embargo op heeft ingesteld of (b) naar iemand die op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de geweigerde personen van het Amerikaanse ministerie van Handel staat. Lijst of entiteitenlijst. Door de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U stemt er ook mee in dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de Amerikaanse wet, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of de productie van nucleaire, raket- of chemische of biologische wapens.

H. De Gelicentieerde Applicatie en de bijbehorende documentatie zijn “Commerciële Items”, zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “Commerciële computersoftware” en “Commerciële computersoftwaredocumentatie”, zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, indien van toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, indien van toepassing, worden de Commerciële Computersoftware en de Commerciële Computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid (a) alleen als Commerciële Artikelen en (b) met uitsluitend de rechten die aan alle andere eindgebruikers overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierin. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten.

i. Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de volgende paragraaf, zijn deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple onderworpen aan de wetten van de staat Californië, met uitsluiting van de conflicterende wettelijke bepalingen. U en Apple gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het graafschap Santa Clara, Californië, om eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit deze Overeenkomst op te lossen. Als (a) u geen Amerikaans staatsburger bent; (b) u woont niet in de VS; (c) u heeft geen toegang tot de Service vanuit de VS; en (d) u ​​een staatsburger bent van een van de hieronder genoemde landen, u gaat er hierbij mee akkoord dat elk geschil of claim die voortvloeit uit deze Overeenkomst wordt beheerst door het toepasselijke recht dat hieronder wordt uiteengezet, zonder rekening te houden met eventuele conflicterende wettelijke bepalingen, en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder aangegeven staat, provincie of land waarvan de wet van toepassing is:

Als u een staatsburger bent van een land van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn de wetten en rechtbanken van uw gebruikelijke verblijfplaats het toepasselijke recht en forum.

Specifiek uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst is de wet die bekend staat als het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen.

 

Algemene Voorwaarden
Voorwaarden

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op uw account